28 Mar 2022 - 06:10

tehlike arz eden yıkılacak yapılar

Kazımkarabekir İlçesi,Eminettin mahalesi 860 ada 1 parselde bulunan yapı , tespit edilip tarafımıza bildirilmesi sonucu yapının yıkılacak derecede tehlike arz ettiği kanaatine varılmış olup İmar kanununun 39.maddesi gereği işlem yapılacaktır.    

İmar kanununun 39.maddesi; Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019­7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019­7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Hükmü gereğince yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu için mail­i inhidam raporu düzenlemiş olup yapıya asılmıştır.30gün içerisinde yapı sahibi/sahibleri tarafından yıkılmadığı yahut yıktırılmadığı zaman belediye tarafından yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası yapı sahiblerinden tahsil edilecektir.