18.madde Uygulaması İlanı (89 Nds)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Timsal mahalesi; 1027 ada 55-56-57-58-59-60-61-62-63-67-
68-69-70-72-76 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-
05-B-2-B / N29-C-05-C-1-A / N29-C-05-C-1-D nolu Uygulama İmar Paftasına isabet eden 89 nolu
düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması
yapılarak 11/08/2023 tarih ve 52 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.
89 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım
cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 24/08/2023 tarihi itibari ile 1(bir) ay süre ile
askıya çıkarılacaktır.
Keyfiyetle ilan olunur.