18.madde Uygulaması İlanı (83 Nds)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Boyacı ve Selçuklu mahalleleri; 177 ada 1 nolu parsel, 823
ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, 891 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 892
ada 2-3-4 nolu parseller, 893 ada 1-2 nolu parseller, 894 ada 41-42-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-
65-66-67-68-69 nolu parseller, 896 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu
bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-04-B-3-D / N29-C-04-B-3-C / N29-C-04-C-2-B nolu Uygulama
İmar Paftasına isabet eden 83 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi
uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 11/08/2023 tarih ve 51 karar nolu belediye encümen kararı
ile onanmıştır.
83 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım
cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 24/08/2023 tarihi itibari ile 1(bir) ay süre ile
askıya çıkarılacaktır.
Keyfiyetle ilan olunur.